Polityka prywatności RODO

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora EHN  S.A. z siedzibą w Studzienicach ( 43-215) przy ul. Jaskółek 12 NIP: 6270018013

 

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Szanowny kliencie,

Jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i kooperantów. Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora EHN  S.A. z siedzibą w Studzienicach ( 43-215) przy ul. Jaskółek 12 NIP: 6270018013.

informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka EHN  S.A. z siedzibą w Studzienicach ( 43-215) przy ul. Jaskółek 12 NIP: 6270018013, tel. 21 212-87-00 adres e- mail: biuro@ehnsa.eu.

 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług świadczonych  przez administratora na państwa rzecz. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • w celu przedstawienia oferty handlowej przed zawarciem umowy lub odpowiedzi na Pana/Pani pytania zadane nam bezpośrednio lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ehnsa.eu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit.c RODO .
  • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora) Podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej. Podstawą przetwarzania danych jest. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • wsparcia obsługi. Podstawą przetwarzania danych jest. Art. 6 ust. 1 lit. F RODo
  • zapewnienia bezpieczeństwa na obiektach (siedzibie) Administratora. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przy użyciu monitoringu wizyjnego znajdującego się w siedzibie Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji), kancelarie prawne.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6ust. 1 lit.b tj. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest wykonania umowy to dane będą przetrzymywane wykonania/ zakończenia/ rozwiązania łączącej nas umowy.

Gdy dane przetwarzane są na zasadzie zgody przetwarzamy je do czasu aż zgoda zostanie przez  Pana/Panią odwołana albo gdy ustanie ich cel przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przetwarzane nawet po cofnięciu zgody lub ustaniu umowy na świadczenie usług jako uzasadniony interes Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń ( do końca okresu przedawnienia) lub gdy wymaga tego przepis prawa np. dane księgowe przez okres wskazany w odpowiednich przepisach.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.