33. Zapytanie Ofertowe Nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020

Zapytanie Ofertowe Nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020

ogłoszone dnia 05.09.2020 r.

dotyczące realizacji projektu pt.: „Innowacyjny, ekologiczny, paroprzepuszczalny bloczek ścienny
z pianobetonu”
, o którego dofinansowanie stara się Zamawiający w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 6/1.1.1/2020– Szybka ścieżka.

 

 1. Zamawiający

Nazwa i adres zamawiającego: EHN Spółka Akcyjna z siedzibą w Studzienicach adres: ul. Jaskółek 12, (43-215)  Studzienice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS: 0000107547, kapitał zakładowy 12 887 940,00 zł, NIP: 6270018013,  REGON: 272270668

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego: Monika Zawadzka

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego:

Marek Zawalski

e-mail: bloczki@ehnsa.eu

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w wersji obowiązującej od dnia 09 września 2019 r. (oznaczone: MIiR/2014-2020/12(4)), wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), dostępnych pod adresem https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosciwydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszuspolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Rodzaj zamówienia: dostawa
 2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kategoria dostawy: CPV: 73000000–2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

 1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest warunkowe zatrudnienie na stanowisku Badacz w ramach projektu, dotyczącego opracowania nowej technologii, stanowiącej mieszankę pianobetonową, na potrzeby projektu pt. „Innowacyjny, ekologiczny, paroprzepuszczalny bloczek ścienny z pianobetonu” planowanym do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

2) Usługa realizowana będzie na potrzeby prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Zamawiającego
w ramach projektu pt.: „Innowacyjny, ekologiczny, paroprzepuszczalny bloczek ścienny z pianobetonu”.

3) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Badacza, poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenia.

 1. Termin rozpoczęcia realizacji usługi to: I kwartał 2021 r. (termin może ulec zmianie)
 2. Forma zaangażowania: umowa zlecenia 0.5 etatu (w ustalonych z Zamawiającym etapach projektu)
 3. Zakres obowiązków:
 • dobór domieszek do mieszanki pianobetonowej
 • wykonywanie badań właściwości fizycznych i mechanicznych bloczków z pianobetonu z linii technologicznej (m.in. wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
  i rozłupywaniu, moduł Younga
 • wykonywanie badania wytrzymałości na ściskanie bloczka z pianobetonu
 • analiza wyników badań bloczków z pianobetonu pod kątem zastosowań jako elementy murowe (m.in. wytrzymałość spoiny na ścinanie i zginanie, wytrzymałość muru na ścinanie i zginanie, izolacyjność od dźwięków powietrznych, współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym)
 • kontrola jakości wyrobów z linii technologicznej
 • wykonywanie badania wytrzymałości na ściskanie bloczka z linii technologicznej
 • interpretacja wyników; opracowanie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz celowościowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie na warunkach ustalonych podczas określania zapisów „Umowy do realizacji” z Zamawiającym, ale nie wcześniej niż 01.01.2021 r. Termin rozpoczęcia realizacji usługi to: I kwartał 2021 r. (termin może ulec zmianie).
 3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o fakcie zawarcia z NCBiR Umowy o dofinansowanie projektu w formie pisemnej.
 4. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia na terminy wynikające z umowy
  o dofinansowanie projektu z późniejszymi zmianami.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia.
 2. Adres Zamawiającego: EHN Spółka Akcyjna z siedzibą w Studzienicach adres: ul. Jaskółek 12, (43-215) Studzienice lub/i laboratorium na terenie całej Polski

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 2. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają co najmniej poniższe umiejętności:
  • Dr inż. w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport; specjalność: technologia betonu.
  • Umiejętność wykonywania badań właściwości fizycznych i mechanicznych stwardniałego pianobetonu.
  • Znajomość procedur badawczych.
  • Publikacje związane z zakresem projektu/technologią betonu.
  • Przynajmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z Przedsiębiorstwem Produkcji Materiałów Budowlanych / Cementownią.
  • Doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń laboratoryjnych/ wykładów z przedmiotów: materiały budowlane, technologia betonu, materiałoznawstwo budowlane będzie dodatkowym atutem.

oraz:

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
 • Rozliczanie wyników pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika, stawki godzinowej oraz protokołu odbioru wykonanych usług.
 • Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta/Wykonawcę rachunku do umowy zlecenia.
 1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w ust. 1, winni złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) wraz z dołączonym CV potwierdzającym spełnienie warunków stawianych przez Zamawiającego.

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

 1. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych warunków udziału
  w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z załączonych dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca te warunki spełnia.
 3. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
  z postępowania.
 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie wykluczenia.

 

VII. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI;

2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
 4. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.

W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

 1. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem Oferty” sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytana Ofertowego, oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
 2. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie jego oferty.
 3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

VIII. Kryteria i sposób oceny ofert.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena brutto / godzinę na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
 2. Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
 3. a) Cena oferty brutto – waga kryterium 100%

Liczba punktów   =      cena oferty najniższej/ cena oferty badanej  x 100%

 1. b) Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
 2. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 5. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN).
 6. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 7. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
 8. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 9. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy warunkowej.
 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą̨ liczbę̨ punktów.

 

 1. Sposób przygotowania ofert.
 2. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego „Formularz Oferty”.
 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki wskazane w Rozdz. VI.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 5. a) CV – życiorys zawodowy Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków stawianych przez Zamawiającego
 6. b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”,
 7. d) w przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str.1), oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.
 8. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana, a każda ze stron parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisania zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. W przypadku oferty składanej w wersji papierowej, strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane).
 9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
 10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i mogą być udostępnione od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób np. w przypadku składania ofert elektronicznie), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert
 2. Sposób składania ofert:
 3. a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Jaskółek 12, 43-215 Studzienice ),
 4. b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bloczki@ehnsa.eu
 5. c) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 6. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020”.

 

 1. Termin składania ofert.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2020 r. o godz. 8:00 (czasu polskiego)
 3. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na adres e‑mail Zamawiającego lub na Bazę Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
 4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem https://www.ehnsa.eu/przetargi/.

 

XII. Termin związania ofertą.

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

XIII. Sposób, zakres oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdz. I Zapytania Ofertowego Nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy w terminie umożliwiającym złożenie oferty, nie później niż 6 dni roboczych przed upływem terminu na złożenie oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zamieści treść pytań i udzielonych odpowiedzi w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem https://www.ehnsa.eu/przetargi/.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, wprowadzenia zmian lub uzupełnienia Zapytania Ofertowego. W takim przypadku informacja o wprowadzonych zmianach lub uzupełnieniach wraz ze wskazaniem daty upublicznienia zmiany i opisu dokonanych zmian lub uzupełnień zostanie niezwłocznie zamieszczona w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem https://www.ehnsa.eu/przetargi/.
 5. W przypadku gdy zakres wprowadzonych do Zapytania Ofertowego zmiana lub udzielone wyjaśnienia powodować będą konieczność modyfikacji ofert Zamawiający, w trybie określonym w rozdz. XI ust. 4, przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
 6. W przypadku kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena zamówienia wydaje się rażąco niska i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień,
  w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, których oferty wpłynęły w terminie ale zawierają braki lub błędy, do ich uzupełnia, korekty lub do złożenia wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt, uzupełnień oraz sposób ich dostarczenia. Niedotrzymanie wskazanego przez Zamawiającego terminu, będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wezwanie do korekty, uzupełnień, wyjaśnień może dotyczyć jedynie braków lub błędów o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany złożonej oferty.

 

XIV. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

 1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy
  w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem https://www.ehnsa.eu/przetargi/, nie później niż w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

 1. Warunki unieważnienia postępowania
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
 3. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

 

XVI. Warunki podpisania i zmiany umowy, termin realizacji umowy

 1. Warunki podpisania umowy.

1) Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, wysyłając informację na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując miejsce i termin podpisania umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia wezwania.

2) W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może podpisać umowę
z kolejnym Wykonawcą, którego oferta otrzymała kolejną najwyższą liczbę punktów.

3) Umowa warunkowa zostanie sporządzona z uwzględnieniem  zapisów pkt XVI ust. 2 i 3 Zapytania Ofertowego nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020.

 1. Warunki zmiany umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany istotnych postanowień umownych zawartych z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;

2) zmiany regulacji dotyczących konkursu nr 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka  – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,  ramach którego Zamawiający stara się o dofinansowanie projektu, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy
z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,

3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,

4) wystąpienia siły wyższej,

5) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,

6) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia;

7) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana;

8) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy,

9) zmiany firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

10) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie badawczym Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

 1. Termin i sposób realizacji umowy.

1) Zamawiający planuje podpisanie z wybranym Wykonawcą Umowy warunkowej w terminie nie dłuższym niż do 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Termin ten może ulec zmianie w przypadku przedłużenia terminu związania z ofertą.

2) Rozliczanie wyników pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika, stawki godzinowej oraz protokołu odbioru wykonanych usług.

3) Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta/Wykonawcę rachunku do umowy zlecenia.

 

XVII.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO).

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka EHN  S.A. z siedzibą w Studzienicach
(43-215) przy ul. Jaskółek 12 NIP: 6270018013, tel. 21 212-87-00 adres e- mail: biuro@ehnsa.eu.

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia Nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; − odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347
  z 20.12.2013 r., str. 289);
 3. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1
  z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460);

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 oraz jednocześnie, nie krócej niż, przez okres 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego, z zastrzeżeniem, że wskazany termin jest terminem minimalnym i może zostać wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a.

4) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio  dotyczących wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

5) w odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6) Wykonawca posiada:

–  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

–  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) nie przysługuje Wykonawcy:

–  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 7/EHN/PRAC/BLOCZEK/2020 i realizacją zamówienia (np. osobom, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy osób kierowanych do realizacji zamówienia).

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z udziałem Wykonawcy
w postępowaniu, Zamawiający wymaga dołączenia do formularza oferty oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz jego załączników.

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

XVIII. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

rozstrzygniecie_ogloszenia_3609